علمی آموزشی

علوم دوره راهنمایی

بررسی اثر اسید ها و بازها بر فلزات Fe, Cu, Al

+ نوشته شده در  89/09/30ساعت 2:13 PM  توسط م.عبدالهی  | 

جداسازی مواد

چند روش جدا سازی معمول برای کلاسهای اول راهنمایی

 

روش جداسازی

ویژگی مواد

وسیله جداسازی

مثال

صاف کردن

استفاده از کاغذ صافی

درشت و ریز

صافی

کاغذ صافی

آب و نشاسته

سرریز کردن

سنگین وسبک

قیف جدا کننده

یا دکانتور

آب و روغن

تبلور

جدا سازی یک جزءجامد

از یک محلول

حرارت دادن

آب و نمک

آب و شکر

تقطیر

تفاوت نقطه جوش

دو مایع

دستگاه تقطیر

آب و الکل

 


+ نوشته شده در  89/09/01ساعت 0:12 AM  توسط م.عبدالهی  | 

lمفهوم ایزوتوپ

 
+ نوشته شده در  89/08/21ساعت 3:17 PM  توسط م.عبدالهی  | 

علایم هشدار دهنده

+ نوشته شده در  89/08/21ساعت 3:10 PM  توسط م.عبدالهی  | 

رعایت نکات ایمنی در آزمایشگاه

+ نوشته شده در  89/08/21ساعت 3:6 PM  توسط م.عبدالهی  |